Klauzula informacyjna RODO


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma „STOKROTKA” Zarządzanie Nieruchomościami Licencjonowany Zarządca Nieruchomości          Katarzyna Semczuk ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole

2. Inspektor danych osobowych

Nie został powołany

3. Cel przetwarzania danych

Realizacja umów, wystawianie faktur, realizacja płatności, cel kontaktowy, realizacja wypłaty odszkodowań, realizacja ubezpieczeń, realizacja windykacji, prowadzenie kartotek lokali, realizacja prawnie uzasadnionych obowiązków związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych.

4. Podstawa prawna
Ustawa o własności lokali z dn. 24.06.1994 r. z późniejszymi zmianami, Kodeks Cywilny z dn 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. z późniejszymi zmianam
5. Odbiorcy danych osobowych.

Dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umowy powierzenia danych, a w innym przypadku odbiorcom tylko za wyraźna zgodą osoby, której dane dotyczą .

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przekazane do archiwum zakładowego i z archiwum zakładowego w terminie określonym przepisami prawa zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Pan/Pani dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich, ani organizacji

międzynarodowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.